Head
Events

IITM Chennai Date: 11, 12, 13 JULY 2014

IITM Bangalore Date: 18, 19, 20 JULY 2014

IITM Gurgaon Date: 5, 6, 7, SEPTEMBER 2014

IITM Mumbai Date: 12, 13, 14, SEPTEMBER 2014

IITM Pune Date: 21,22,23 NOVEMBER 2014

IITM Hyderabad Date: 28,29,30 NOVEMBER 2014

IITM Cochin Date: 16,17,18 JANUARY 2015

IITM Kolkata Date: 20,21,22 FEBRUARY 2015